Podstawa orzekania

Sąd Okręgowy w Ł. wyrokiem z dnia 7 czerwca 2006 r., uznał Tadeusza M., Mariusza K., Krzysztofa J., Ireneusza S., Igora K., Sławomira M., Ryszarda G., Mirosława J. i Tadeusza S. za winnych tego, że w okresie od września 1997 r. do dnia 28 czerwca 1999 r. w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brali udział w związku przestępczym, mającym na celu w szczególności pozbawienie życia Ireneusza J. oraz dokonywanie przestępstw, polegających na uprowadzaniu osób fizycznych i bezprawnym pozbawianiu ich wolności, w celu wymuszenia nienależnego świadczenia pieniężnego w zamian za ich uwolnienie, przy czym Tadeusz M. miał kierować założonym przez siebie związkiem przestępczym, tj. za winnych: przestępstwa z art. 258 § 2 i 3 k.k. w odniesieniu do Tadeusza M., przestępstwa z art. 258 § 2 k.k. w odniesieniu do Krzysztofa J. i Ireneusza S. i przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. w odniesieniu do pozostałych oskarżonych i za przestępstwo to wymierzono im kary: Tadeuszowi M. 8 lat pozbawienia wolności, Mariuszowi K. 7 lat pozbawienia wolności, Krzysztofowi J. 5 lat pozbawienia wolności, Ireneuszowi S. 2 lat pozbawienia wolności, Igorowi K., Sławomirowi M., Ryszardowi G., Mirosławowi J., Tadeuszowi S. po 3 lata pozbawienia wolności. Oskarżony Wojciech S. został uniewinniony od dokonania tego czynu.
Oskarżeni Tadeusz M., Krzysztof J., Wojciech S. uznani zostali za winnych tego, że w okresie od września 1997 r. do dnia 24 grudnia 1997 r. w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem J., w stosunku do którego postępowanie umorzono wobec śmierci sprawcy oraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w warunkach związku przestępczego opisanego powyżej, w zamiarze pozbawienia życia Ireneusza J., przy czym Tadeusz M. jako zleceniodawca i organizator przestępczej zmowy, a nadto jako zapewniający obecność tegoż Ireneusza J. na spotkaniu wigilijnym w pizzerii "Trio", przy czym Wojciech S. nie działał w ramach związku przestępczego, natomiast chcąc, aby inna osoba dokonała zabójstwa Ireneusza J. dostarczył środki finansowe na ten cel, zaś Krzysztof J. jako zlecający dokonanie zabójstwa Pawłowi J., który w dniu 24 grudnia 1997 r., po uprzednim ukryciu się na strychu posesji, w której mieścił się wskazany lokal, oddał stamtąd do wsiadającego do samochodu Ireneusza J. cztery strzały ze sztucera, powodując u niego rany głowy, które skutkowały gwałtowną śmiercią, przy czym Tadeusz M. i Krzysztof J. wypełnili dyspozycję art. 148 § 1 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 58a k.k. z 1969 r., a Wojciech S. art. 18 § 2 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 148 § 1 k.k. z 1969 r. i za to wymierzono im kary: Tadeuszowi M. i Krzysztofowi J. po 25 lat pozbawienia wolności, Wojciechowi S. 8 lat pozbawienia wolności. Mariusz K. został uniewinniony od dokonania tego czynu.
Tym samym wyrokiem Sąd uznał Krzysztofa J. i Igora K. za winnych tego, że w okresie od dnia 27 do dnia 30 września 1997 r. w T., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w warunkach związku przestępczego opisanego powyżej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zamiarze wymuszenia nienależnego świadczenia pieniężnego w zamian za uwolnienie Bogusława P., wzięli udział w jego uprowadzeniu i pozbawieniu wolności, czym doprowadzili Bogusława P. i jego matkę Irenę P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 700.000 zł, tj. za winnych przestępstwa z art. 252 § 1 k.k. i art. 282 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., a w stosunku do Krzysztofa J. nadto w zw. z art. 64 § 1 k.k. i wymierzył im kary: Krzysztofowi J. 8 lat pozbawienia wolności, Igorowi K. 6 lat pozbawienia wolności.
Oskarżeni Tadeusz M., Mariusz K., Krzysztof J., Igor K., Ryszard G., Sławomir M. i Ireneusz S. uznani zostali ponadto za winnych tego, że w okresie od dnia 20 do dnia 25 stycznia 1998 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w warunkach związku przestępczego opisanego powyżej, a Tadeusz M., Mariusz K., Krzysztof J. i Igor K. w warunkach związku przestępczego, za który zostali skazani nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Ł., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze wyłudzenia nienależnego świadczenia pieniężnego w zamian za uwolnienie Zbigniewa P., wzięli udział w jego uprowadzeniu i pozbawieniu wolności, przy czym Krzysztof J., Ryszard G. i Sławomir M. używając przemocy i grożąc Zbigniewowi P. zamachem na jego życie doprowadzili go do stanu bezbronności i zabrali w celu przywłaszczenia samochód marki "Volkswagen Sharan" wartości 125.000 zł oraz telefon komórkowy wartości 500 zł, czyli mienie o łącznej wartości 125.500 zł na jego szkodę, doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 1.500.000 zł, nadto w lutym 1998 r., w celu zmuszenia pokrzywdzonego do zapłacenia dalszych 500.000 zł za uwolnienie, grozili mu zamachem na życie i zdrowie lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na jego zdecydowany sprzeciw, tj. za winnych przestępstwa z art. 252 § 1 k.k., art. 282 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., zaś Ryszard G., Sławomir M. i Krzysztof J. nadto z art. 280 § 1 k.k. a Krzysztof J. także w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za przestępstwo to wymierzono im kary: Tadeuszowi M. 10 lat pozbawienia wolności, Mariuszowi K. 10 lat pozbawienia wolności, Igorowi K. 6 lat pozbawienia wolności, Ryszardowi G. 8 lat pozbawienia wolności, Sławomirowi M. 7 lat pozbawienia wolności, Krzysztofowi J. 9 lat pozbawienia wolności, Ireneuszowi S. 4 lat pozbawienia wolności.
Sąd uznał ponadto Tadeusza M., Mariusza K. i Krzysztofa J. za winnych tego, że w kwietniu 1998 r. w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w warunkach związku przestępczego, za który zostali skazani nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Ł., podżegali Pawła J. do pozbawienia życia Nikodema S. w ten sposób, że zlecili mu dokonanie zabójstwa oraz środki finansowe na zakup broni palnej, tj. za winnych przestępstwa z art. 18 § 2 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 148 § 1 k.k. z 1969 r. i za przestępstwo to wymierzył im kary po 9 lat pozbawienia wolności.
Mirosław J. uznany został tym samym wyrokiem za winnego tego, że w okresie od dnia 8 do dnia 14 lutego 1999 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami adwokat łódź, w warunkach związku przestępczego opisanego powyżej, w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze wymuszenia nienależnego świadczenia pieniężnego w zamian za uwolnienie Mirosława T., wziął udział w jego uprowadzeniu jako zakładnika i pozbawieniu go wolności łączącym się ze szczególnym udręczeniem, polegającym na biciu go po twarzy, grożeniu pozbawieniem życia, ograniczaniu jedzenia i picia, używając przemocy i grożąc Mirosławowi T. zamachem na jego życie, doprowadził go do stanu bezbronności i zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie co najmniej 20.000 zł na jego szkodę, a nadto doprowadził go i Wiesławę T. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie około 1.000.000 zł, tj. za winnego przestępstwa z art. 189 § 2 k.k. i art. 252 § 1 k.k. i art. 282 k.k. i art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za przestępstwo to wymierzono mu karę 10 lat pozbawienia wolności. Za winnego tego samego przestępstwa uznany został Ireneusz S. z tym, że sąd uznał, iż nie obejmował on swoim zamiarem szczególnego udręczenia pokrzywdzonego, a nadto nie działał w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 k.k. Ireneuszowi S. Sąd wymierzył karę 4 lat pozbawienia wolności.
Tadeusz S. uznany został omawianym wyrokiem Sądu Okręgowego za winnego tego, że działając w warunkach opisanego związku przestępczego, w połowie lutego 1999 r. na trasie z T. do B. przyjął od Marka W. pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 330.000 zł, a więc mienie znacznej wartości wiedząc, że zostało uzyskane za pomocą czynu zabronionego, tj. za winnego przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za przestępstwo to wymierzono mu karę 5 lat pozbawienia wolności.
Krzysztof J. uznany został za winnego tego, że na przełomie grudnia 1998 r. i stycznia 1999 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w warunkach związku przestępczego, za który skazany został nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Ł., podjął czynności mające stworzyć warunki do uprowadzenia Mirosława T. jako zakładnika w celu zmuszenia go i jego rodziny do zapłacenia nienależnego świadczenia pieniężnego w zamian za jego uwolnienie w ten sposób, że zbierał informacje dotyczące miejsc jego przebywania i zaproponował jako miejsce przetrzymywania zakładnika pomieszczenia firmy R., tj. za winnego przestępstwa z art. 252 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za przestępstwo to wymierzono mu karę roku pozbawienia wolności.
Krzysztof J. uznany został także za winnego tego, że w dniu 22 maja 2002 r. w Ł., będąc pozbawiony wolności w sprawie Sądu Okręgowego w Ł., uwolnił się sam z konwoju podczas sprowadzania z sali sądowej do aresztu, tj. za winnego przestępstwa z art. 242 § 1 k.k. i za przestępstwo to wymierzono mu karę roku pozbawienia wolności.
Tym samym wyrokiem sąd uznał Sławomira M. za winnego tego, że w dniu 21 kwietnia 2002 r. w Ł. posiadał bez zezwolenia broń palną w postaci pistoletu i siedmiu sztuk amunicji, tj. przestępstwa z art. 263 § 2 k.k., za które skazany został na karę 3 lat pozbawienia wolności.
Tadeusz S. uznany został nadto za winnego tego, że w dniu 21 lutego 2002 r. w Ł. posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci rewolweru i 430 sztuk amunicji, tj. za winnego przestępstwa z art. 263 § 2 k.k. i za przestępstwo to wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności.
Sąd wymierzył kary łączne: Tadeuszowi M. 25 lat pozbawienia wolności, Krzysztofowi J. 25 lat pozbawienia wolności, Mariuszowi K. 15 lat pozbawienia wolności, Ireneuszowi S. 7 lat pozbawienia wolności, Sławomirowi M. 9 lat pozbawienia wolności, Ryszardowi G. 9 lat pozbawienia wolności, Mirosławowi J. 11 lat pozbawienia wolności, Tadeuszowi S. 8 lat pozbawienia wolności.
Wyrok Sądu Okręgowego w Ł. zaskarżony został apelacjami prokuratora w odniesieniu do oskarżonych Tadeusza M., Krzysztofa J. i Wojciecha S. oraz apelacjami obrońców oskarżonych (...).
Sąd Apelacyjny w Ł. wyrokiem z dnia 11 października 2007 r., zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 7 czerwca 2006 r., w ten sposób, że w stosunku do oskarżonych Tadeusza M., Mariusza K., Krzysztofa J. i Igora K. przyjął, iż związek przestępczy, w którym udział przypisał im Sąd pierwszej instancji, obejmował czasokres od stycznia do października 1998 r., co ustalono w prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Ł., w innej sprawie i nie miał charakteru zbrojnego i uchylił zaskarżony wyrok w zakresie rozstrzygnięcia co do zarzutu I aktu oskarżenia w odniesieniu do wymienionych oskarżonych i postępowanie w tym zakresie, na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umorzył. W stosunku do oskarżonych Ireneusza S., Sławomira M., Ryszarda G., Mirosława J. i Tadeusza S. przyjął zaś, że związek przestępczy, w którym brali udział, nie miał charakteru zbrojnego.
Sąd odwoławczy przyjął także, że Tadeusz M. i Krzysztof J., działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem J. w zamiarze pozbawienia życia Ireneusza J. w sposób opisany w punkcie II aktu oskarżenia, nie działali w warunkach związku przestępczego i z podstawy skazania za ten czyn wyeliminował art. 58a k.k. z 1969 r.
Zmiana zaskarżonego wyroku polegała także na podwyższeniu wymiaru kary pozbawienia wolności Wojciechowi S. do lat 12.
Sąd Apelacyjny w Ł. przyjął również, że w odniesieniu do czynu polegającego na uprowadzeniu i pozbawieniu wolności Bogusława P. (zarzut III aktu oskarżenia), oskarżeni Krzysztof J. i Igor K. nie działali w warunkach związku przestępczego i z podstawy skazania wyeliminował przepisy art. 4 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.
Sąd odwoławczy wymierzył oskarżonym kary łączne pozbawienia wolności: Tadeuszowi M. 25 lat, Krzysztofowi J. 25 lat, Mariuszowi K. 15 lat pozbawienia wolności, Ireneuszowi S. roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, Igorowi K. 8 lat.
W pozostałych częściach zaskarżony wyrok utrzymany został w mocy.
Kasacje od powyższego wyroku wnieśli dwaj obrońcy skazanego Tadeusza M. oraz obrońcy skazanych Krzysztofa J., Tadeusza S., Mirosława J., Ryszarda G., Sławomira M., Igora K. i Wojciecha S. Kasację wniósł także obrońca skazanego Mariusza K. W dniu 3 lutego 2009 r. złożył jednak oświadczenie o cofnięciu kasacji wraz z oświadczeniem skazanego zawierającym zgodę na cofnięcie kasacji (...). adwokat łódź opinie